താരിഫ് ഓർഡർ പ്രകാരം 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള വൈദ്യുതി താരിഫ് നിരക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച പൊതു അറിയിപ്പ് on 11/04/2023


Annual Performance Review of FY 2022-23, Aggregate Revenue Requirement and Retail supply Tariiff for Lakshadweep Electricity Dept. for FY 2023-24 on 10/04/2023


Formats filed by the Lakshadweep Electricity Department for the Approval of Annual Performance Review (APR) and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Tariff Proposal for FY 2023-24 on 03/02/2023


Lakshadweep Electricity Department, files Petition for Approval of Annual Performance Review (APR) and Aggregate Revenue Requirement (ARR) and Tariff Proposal for FY 2023-24 on 03/02/2023


Department of Electricity, Lakshadweep Administration invites eligible and interested investors of Consultation Meet to provide their inputs and suggestions on the transaction structure and process on 07/12/2021