Stock Position Of HSD Oil As On :22/08/2017
Sl.NoIslandAverage Monthly ConsumptionPresent HSD StockIn Transit StockHSD Stock UptoLast Issue UpdationRemarks
LitresBarrelsLitresBarrelsLitresBarrels
1 Bitra 6470.667 32.353 16105 80.525 0 0 05 Nov 2017 05.08.2017 (17 days)
2 Kiltan 48405 242.025 136108 680.54 0 0 14 Nov 2017 29.07.2017 (24 days)
3 Agatti 146603.333 733.017 10772 53.86 110600 553 24 Aug 2017 16.08.2017 (6 days) RESERVE
4 Chetlat 47463.333 237.317 155131 775.655 0 0 28 Nov 2017 18.08.2017 (4 days)
5 Minicoy 127366.667 636.833 319575 1597.875 200000 1000 05 Nov 2017 31.07.2017 (22 days)
6 Kadmat 82853.333 414.267 157201 786.005 32000 160 18 Oct 2017 31.07.2017 (22 days)
7 Andrott 120595.667 602.978 362238 1811.19 252000 1260 20 Nov 2017 26.06.2017 (57 days)
8 Bangaram 0 0 0 0 0 0 22 Aug 2017 NIL BLACKOUT
9 Kavaratti 267175 1335.875 82284 411.42 200000 1000 31 Aug 2017 20.08.2017 (2 days)
10 Beypore 212000 1060 0 0 -NA- NIL
11 Amini 130063.333 650.317 147583 737.915 50000 250 25 Sep 2017 21.08.2017 (1 days)
12 Kalpeni 74861 374.305 197777 988.885 100000 500 09 Nov 2017 10.08.2017 (12 days)
            
0 days 0 - 2 days 3 - 7 days 8 - 15 days 16-30 days above 30 days